ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг у сфері освітньої інформатизації 

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВ “ІТЕХ ХОЛДИНГ” ЄДРПОУ 43058153 (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.    Предметом даного Договору є надання Виконавцем Замовнику Послуг з Навчання Замовника на онлайн курсі «Fullstack web developer» для забезпечення професійного розвитку Замовника, здобуття Замовником унікальних професійних знань та навичок у галузі програмування з метою його подальшого Працевлаштування в Сфері Інформаційних Технологій (ПСІТ) як фахівця у галузі інформаційних технологій.

2.     З огляду на предмет даного Договору та повністю розуміючи його суть і зміст, Замовник цим заявляє, зобов’язується та підтверджує, що Послуги за цим Договором замовляються ним виключно для потреб, безпосередньо пов’язаних з його майбутньою підприємницькою діяльністю та/або виконанням ним обов’язків найманого працівника перед третіми особами в галузі інформаційних технологій. 

3.     Сторони також погоджуються з тим, що цей Договір не встановлює будь-яким чином трудових відносин чи будь-яких відносин працедавця з найманою особою та не встановлює будь-яких агентських відносин, які б надавали Замовнику право діяти від імені Виконавця чи навпаки.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

  1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://itex.academy                                    

  2. «Послуги» або «Послуги з Навчання» - послуги з проведення навчання Замовника за курсом, описаним в пункті 3.1 Розділу 3 Договору.

  3. «Працевлаштування в Сфері Інформаційних Технологій» (надалі також – «ПСІТ» або «Працевлаштування в ІТ») – укладення Замовником після підписання даного Договору, трудового договору та/або контракту, цивільно-правового договору та/або будь-якого іншого договору (підряду, надання послуг, виконання робіт, створення та/або відчуження об’єктів авторського права, договору з незалежним підрядником, будь-якої усної оплатної домовленості тощо) з юридичною та/або фізичною особою, включаючи фізичних осіб-підприємців в галузі інформаційних технологій та/або інформації. Для цілей даного Договору ПСІТ також включає в себе будь-яке оплатне фактичне надання послуг та/або виконання робіт Замовником (прямо або опосередковано, в тому числі через юридичні особи чи інші формування) в галузі інформаційних технологій, яке розпочалося після підписання даного Договору. Сторони погодилися, що доказом настання ПСІТ можуть бути будь-які дані щодо ПСІТ Замовника на виключний розсуд Виконавця, включаючи, але не обмежуючись наступним: інформація з соціальних мереж, відомості з державних органів, включаючи органи податкової служби, відомості з будь-яких відкритих джерел інформації та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, відомості від фізичних та/або юридичних осіб тощо.

  4. “Відмова від працевлаштування” - відмова від укладання трудового договору або договору підряду чи іншого цивільно-правового договору у сфері інформаційних технологій. Невідповідна поведінка спрямована на зрив договірних відносин запропонованих Виконавцем.

  5.   “Фінальний тест” - тест наданий Виконавцем Замовнику у вигляді письмових запитань з варіантами відповідей, тест складається з 60 закритих запитань,  який повинен пройти кожен учасник курсів без допоміжних матеріалів з успішним балом більше 90% для настання гарантії працевлаштування. Для проходження фінального тесту Замовнику надається 1 спроба. 

  6.  “Гарантія працевлаштування” це гарантії, які надаються Замовнику у разі успішного проходження фінального тесту і передбачають зобов’язання Виконавця посприяти, а саме організувати співбесіду з потенційним роботодавцем та підготувати Замовника до максимально успішного проходження співбесіди.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ

3.1. Послуги з Навчання полягають у проведенні навчання Замовника на онлайн курсі:

 - Назва курсу – «Fullstack developer» (надалі також може іменуватися як «Курс»).

 - Тривалість курсу – 6 місяців

3.2. Інформаційно-Консультаційні Послуги у сфері веб програмування та подальшого  працевлаштування в обсязі не більше 144 годин з:

3.2.1. Надання консультацій, а також теоретичних та практичних знань, та формування навичок програмування використовуючи технології PHP та суміжні технології на вибір Виконавця, які можуть сприяти успішному працевлаштуванню Замовника у сфері інформаційних технологій;

3.2.2. Ефективного створення резюме, роботи з рекрутерами та працевлаштування у сфері Інформаційних технологій. 

3.2.3. Надання консультацій щодо подальшого професійного розвитку Замовника та його кар’єрного росту після ПСІТ.

4. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг складає 10 200  грн. (Десять тисяч двісті гривень 00 копійок)

4.2. Курси розпочинаються протягом 15-ти робочих днів після оплати. 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 5.1.Виконавець зобов’язаний:

 5.1.1.   Своєчасно та якісно надавати Послуги відповідно до умов даного Договору;

5.1.2. У випадку успішної здачі Замовником фінального тесту у форматі 60 тестових запитань закритого типу, надати протягом 2 місяців після завершення курсів варіанти працевлаштування у форматі співбесід з компаніями-партнерами Виконавця;

5.1.3. Повернути кошти витрачені на навчання в межах оплати послуг Виконавця у випадку якщо не будуть надані пропозиції описані в пункті 5.1.2. У випадку відмови Замовника від працевлаштування, Виконавець звільняється від обов’язків, що визначені пунктом 5.1.2. даного Договору без застосування до нього будь-якої відповідальності;

   5.1.4.        Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно;

 5.1.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань за даним Договором, повідомити про це Замовника;

  5.1.6. Скласти та передати Замовнику Акт про надані послуги протягом 5 днів після завершення надання послуг.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. Для ефективного навчання підготувати персональний комп’ютер чи ноутбук до рекомендованих характеристик: 2GHz Processor (min 2core, 4 threads); 8GB RAM; 256 GB disk SSD; Вебкамера 720p, Мікрофон;

5.2.2. Пройти навчання на Курсі, сумлінно і старанно виконуючи усі види завдань, що передбачені навчальним планом Курсу (Додаток №1 до даного Договору), в строки та терміни, визначені навчальним планом, та/або Виконавцем, та/або уповноваженими ним особами. На всіх без виключення заняттях бути присутнім. Гарантувати відсутність будь-яких зобов’язань (робота, навчання, відпустки інше) з понеділка по п’ятницю під час проходження Курсу.  Про початок занять, час Виконавець час від часу повідомляє Замовника, в тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку, месенджерами та/або будь-якими іншими способами, визначеними на виключний розсуд Виконавця: мобільний телефон, голосова пошта, Емейл адреса, повідомлення у соціальних мережах вказаних в даному Договорі в графі реквізити;

5.2.3. Бути готовим до переїзду та пошуку роботи в 6 найбільших ІТ-центрах України: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Вінниці (на вибір Замовника). Виконувати інструкції Виконавця щодо працевлаштування, укладення договорів та просування по кар’єрі в галузі інформаційних технологій та інформації;

5.2.4. Створити необхідні умови Виконавцеві для реалізації ним своїх обов’язків за цим Договором, своєчасно та невідкладно (в строки визначені Виконавцем) надавати усі необхідні документи, матеріали та інформацію;


5.2.5. Оплачувати Послуги в порядку та на умовах, передбачених даним Договором;

5.2.6. Суворо дотримуватися усіх прав інтелектуальної власності Виконавця, як зареєстрованих, так і не зареєстрованих, в тому числі на освітні матеріали Курсу, ноу-хау та шоу-хау, і вживати всіх необхідних та достатніх заходів, необхідних для запобігання доступу будь-яких третіх осіб до таких навчальних матеріалів, включаючи записи відео, статей та завдань.

5.3.Виконавець має право:

5.3.1. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, що передбачені даним Договором;

5.3.2. Здійснювати моніторинг професійної діяльності Замовника в сфері інформаційних технологій та інформації;

5.3.3. Надати Замовнику три попередження у випадку, коли успішність або поведінка Замовника протягом Курсу не відповідає стандартам Курсу, наприклад, Замовник порушує умови Договору, не виконує домашні завдання, пропускає заняття без повідомлення про причини пропуску або причина пропуску визнана Виконавцем неповажною, тощо.

5.3.4. На свій власний виключний розсуд дозволити Замовнику відтермінувати оплату Послуг Виконавця. Гарантія Працевлаштування зупиняється на період такого відтермінування.

5.4.Замовник має право:

5.4.1. Відмовитися від даного Договору, повідомивши Виконавця про таку відмову протягом перших двох календарних тижнів з дати початку навчання за Курсом, за умови однак, що таке повідомлення було зроблено ним письмово та отримано Виконавцем протягом перших 2 (двох) календарних тижнів з дати початку навчання. При цьому, Сторони погодилися, що письмовим для цілей даного пункту 5.4.1. вважатиметься також повідомлення, здійснене Замовником на електронну пошту Виконавця support@itex.holdings. Сторони підтверджують, що в такому випадку Договір вважається автоматично припиненим в дату отримання Виконавцем повідомлення Замовника про відмову від Договору, у такому випадку кошти витрачені на оплату курсу не повертаються Замовнику.

5.4.2. Отримувати Послуги своєчасно та належної якості;

5.4.3. Відвідувати додаткові курси, які організовуються Виконавцем, а саме: курси з інших технічних напрямків та уроки англійської мови, що наявні протягом дії даного Договору, без додаткової плати.


6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1.У випадку порушення зобов’язання, що виникає з даного Договору, Сторона несе відповідальність, визначену даним Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених даним Договором.

6.2.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов даного Договору.

6.3.У разі прострочення Замовником виконання грошового зобов`язання за даним Договором, Замовник зобов`язаний сплатити Виконавцю пеню у розмірі, який розраховується, виходячи з розміру подвійної облікової ставки, яка встановлюється Національним банком України і діє у період прострочення, від відповідної суми простроченого зобов'язання за кожен календарний день такого прострочення.

6.4.Нарахування та сплата неустойки (штрафу, пені) за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань за даним Договором здійснюється згідного чинного законодавства, протягом усього періоду від дня, коли грошові зобов’язання повинні бути виконані, до дня їх фактичного виконання незалежно від сплати чи нарахування будь-яких інших санкцій та збитків.

6.5.У випадку порушення Замовником умов даного Договору останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю всі збитки та витрати, понесені останнім у зв’язку з таким порушенням його прав та на їх поновлення, включаючи, але не обмежуючись, судові витрати, витрати на юридичні, консалтингові, адвокатські та інші подібні послуги.

6.6.Сторони погодилися, що у випадку невиконання умов даного Договору Замовником, наприклад несплати Винагороди Виконавця, включаючи порушення строків її сплати, поширення навчальних матеріалів Курсу, Виконавець має право повідомляти про вказані факти ІТ компанії-партнери, рекрутингові агентства та спільноти та інших фахівців у галузі інформаційних технологій та інформації.

6.7.Незважаючи на будь-які інші положення даного Договору, Сторони погодились, що кожне з наступних порушень Замовником умов даного Договору становитиме неналежне виконання зобов’язання із дотримання конфіденційності та істотне порушення Договору, а саме: (а) розповсюдження матеріалів Курсу, домашніх завдань, технік навчання; (б) порушення будь-яких інтелектуальних прав Виконавця – зареєстрованих та незареєстрованих, включаючи ноу-хау та шоу-хау; (в) розповсюдження у будь-який спосіб відомостей про процес навчання, відносини з Виконавцем без прямо вираженої попередньої  письмової згоди останнього. У випадку допущення будь-якого з вказаних істотних порушень Замовник сплачує на користь Виконавця за кожне з відповідних порушень штраф в розмірі гривневого еквіваленту 3 000 (трьох тисяч) доларів США за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ на дату виявлення факту порушення. Поряд із цим Замовник відшкодовує Виконавцю усі збитки, спричинені Виконавцю, а також понесені ним витрати та втрати у зв’язку з поновленням його порушених прав, включаючи витрати на правничу допомогу.

6.8.Сторони цим погоджуються, що строк позовної давності щодо будь-яких вимог грошових вимог Виконавця до Замовника, включаючи основний борг, індекс інфляції та відсотки, будь-яку з неустойок за цим Договором становить п’ять років. При цьому, вказане положення вважається угодою про збільшення строку позовної давності.

6.9.Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними чинним законодавством України.

6.10.Сторони погодилися, що Виконавець має право звернутися до суду без дотримання будь-яких формальностей щодо досудового врегулювання спору. 


  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

 

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом 8 місяців або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених даним Договором та законодавством України.

7.3. Виконавець має право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати (припинити) цей Договір, повідомивши про це Замовника за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання та попередньо надавши Замовнику три попередження згідно п. 5.3.3. Договору. Повідомлення про розірвання (припинення Договору) здійснюється засобами поштового, телекомунікаційного зв’язку, месенджерами та/або будь-якими іншими способами, визначеними на виключний розсуд Виконавця: поштове (кур’єрське) відправлення, мобільний телефон, голосова пошта, Емейл адреса, повідомлення у соціальних мережах вказаних у Розділі 12 даного Договору. В такому випадку Договір є розірваним (припиненим) на 31 календарний день з дати отримання відповідного повідомлення Замовником. Сторони підтверджують, що таке розірвання (припинення) Договору не створить будь-яких грошових чи інших зобов’язань Виконавця перед Замовником. 

7.4. Будь-які зміни, доповнення, додатки і протоколи до даного Договору укладаються в письмовій формі, є його невід'ємною частиною і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.

 
8.     ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

8.1. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" Замовник заявляє, підтверджує та зобов’язується, що підписанням даного Договору він як суб’єкт персональних даних надає Виконавцю на необмежений строк однозначну та беззаперечну згоду на обробку персональних даних Замовника та їх передачу третім особам, визначеним на виключний розсуд Виконавця.

8.2. Для цілей цього Договору під персональними даними Сторони розуміють інформацію про фізичну особу (Замовника) в розумінні Закону України «Про інформацію», включаючи відомості (інформацію), які виникли та/або були виявлені (створені) в процесі виконання даного Договору, в тому числі відомості (інформація) про: відвідування занять, успішність, дотримання договірної дисципліни при виконанні даного Договору тощо (усе разом надалі – «ПД»).

8.3. Виконавець обробляє ПД, отримані в рамках цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання Сторонами умов цього Договору (надалі – «Сформульована Мета Обробки»). Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

8.4. Сторони цим заявляють, підтверджують та зобов'язуються, що передача та обробка ПД у зв’язку з цим Договором охоплюється Сформульованою Метою Обробки ПД, зазначеною в даному Договорі або в чинному законодавстві, та що отримані ПД обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.

8.5. Замовник безвідклично та беззастережно заявляє, підтверджує та зобов’язується, що він належним чином повідомлений про свої права як суб’єкта ПД, мету обробки та коло осіб, яким ці дані передаються та про те, що його персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних Виконавця, можуть бути передані для обробки розпорядникам баз ПД та третім особам, афілійованим особам Виконавця в Україні та за кордоном (у т.ч. транскордонна передача), їх контрагентам, рекрутинговим компаніям та компаніям-партнерам Виконавця.

8.6. У разі порушення Замовником вимог законодавства про захист персональних даних, Виконавець не несе відповідальності за таке порушення. Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю будь-які збитки, спричинені останньому. До таких збитків зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції та втрати, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Виконавцю за порушення умов цього Договору щодо захисту персональних даних та відповідних вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) Замовника.

 


9.     ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

9.1. Замовник цим підтверджує, заявляє та зобов'язується, що:

9.1.1.     До підписання даного Договору йому надано та ним отримано усі необхідні та запитувані роз'яснення, всю необхідну, доступну, достовірну, вичерпну, повну та своєчасну інформацію про Виконавця, Послуги, їх якість, наповнення (зміст), вартість для Замовника та умови оплати;

9.1.2. Ним отримані та є дійсними усі та будь-які дозволи, згоди та будь-які інші погодження, необхідні для підписання та виконання ним умов даного Договору;

9.1.3. Він не передаватиме будь-яким третім особам і не використовуватиме самостійно (без попередньої письмової згоди Замовника) будь-які ноу-хаушоу-хау, майнові авторські та/або інші права інтелектуальної власності Виконавця, як зареєстровані, так і ні, в тому числі на Курс, навчальні матеріали, завдання та іншу інформацію;

9.1.4. Виконавець має право звертатися до працедавців та/або контрагентів для допомоги в працевлаштуванні в сфері інформаційцних технологій Замовника та надавати їм персональну інформацію надану Замовником Виконавцю.

 

10.  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

 

10.1. Умови цього Договору, будь-яка інформація стосовно фінансового стану Сторін та обставин, які стосуються переговорів щодо укладення Договору, виконання Договору, та будь-яка інша інформація щодо даного Договору, є суворо конфіденційною інформацією та комерційною таємницею і вона не повинна прямо або непрямо розголошуватися Замовником будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, включаючи органи державної влади, з якою б то не було метою, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

10.2. Виконавець уповноважений розголошувати таку конфіденційну інформацію та комерційну таємницю своїм юридичним та фінансовим радникам, співробітникам, банкам, партнерам та іншим особам, з яким він співпрацює.

10.3. На запит будь-якої із Сторін даного Договору чи на підставі письмової угоди, укладеної між Сторонами, можуть встановлюватися додаткові умови дотримання режиму конфіденційності та комерційної таємниці.

 

11.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

11.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов даного Договору.

11.3. У разі, якщо будь-яке положення даного Договору є або буде визнаним недійсним, це не потягне за собою недійсності інших положень або Договору в цілому. У такому випадку Сторони зобов`язуються змінити недійсні положення, замінивши їх іншими, дійсними, положеннями, які повинні  відповідати  цілям та змісту даного Договору, а також тлумачитися та застосовуватися таким чином, щоб досягти економічного результату, максимально близького до того, по відношенню до якого у Сторін існували  наміри при першому укладанні Договору.

11.4. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

11.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. Сторони підтверджують, що будь-який надісланий Стороною документ вважається врученим через 5 (п‘ять) днів з дати його надсилання на адресу Сторони, зазначену в даному Договорі.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

ТОВ “ІТЕХ ХОЛДІНГ”

Код ЄДРПОУ:43058153                                    Юридична адреса: 76002,Івано-Франківська обл.,                     ВУЛИЦЯ ДЕПОВСЬКА, будинок 81, офіс 103/104                    Фізична адреса: 03131,Київська обл.,місто Київ,                         ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ,будинок 103, офіс 2008.                        Банківські реквізити: UA883253210000026000053752333                Телефон +380 (95)397-40-94                                      e-mail: support@itex.holdings                                 Директор: Загороднюк М.Ф.